آموزش ارسال چک :

مشتری گرامی به دو روش میتوانید تصویر چکها را برای ما ارسال کنید
روش اول : از چکها بصورت خوانا عکس بگیرید و سپس در منوی زیر گزینه انتخاب کنید را کلیک کرده و سپس تصویر مورد نظر را انتخاب و ارسال نمایید
روش دوم : در منوی زیر انتخاب کنید را کلیک کرده و سپس گزینه دوربین را انتخاب کنید تا دوربین شما فعال شود، سپس از چک عکس گرفته و تایید کنید تا ارسال شود
نکته: چنانچه شما باید تصویر بیشتر از یک چک ارسال کنید در منوی زیر گزینه افزودن ارسال تصویر چک جدید را کلیک کرده و مراحل فوق را انجام دهید.